Örnek genel kurul başvuru dilekçesi

SINIRLI SORUMLU ............................. KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

 

            MADDE-27(ESKİ ŞEKLİ):Kooperatife giren her şahsın en az … ortaklık payı alması gereklidir.Bir ortak en çok 1000 payı geçmemek üzere isteği miktarda sermaye payına sahip olabilir.Bir ortaklık payının değeri 10.000 liradır.Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir.Önceden alınması taahüüt edilen pay miktarı tamamen ödenmedikçe pay artırılması yapılamaz.

MADDE-27(YENİ ŞEKLİ):Kooperatife giren her şahsın en az ….. ortaklık payı alması gereklidir.Bir ortak en çok 5000 payı geçmemek üzere isteği miktarda sermaye payına sahip olabilir.Bir ortaklık payının değeri 1 YTL dir.Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir.Önceden alınması taahüüt edilen pay miktarı tamamen ödenmedikçe pay artırılması yapılamaz.

 

MADDE-69(ESKİ ŞEKLİ):Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim kurulu kooperatif hükmi şahsiyetinin kanuni temsilcisi olup,kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yer tutar.

Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul toplantısında ortaklar arasından 5 asil 5 yedek olmak üzere  bir yıl müddetle seçilirler. Görev süresi sona eren üyelerin seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir.

MADDE-69(YENİ ŞEKLİ):Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim kurulu kooperatif hükmi şahsiyetinin kanuni temsilcisi olup,kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yeter tutar.

Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul toplantısında ortaklar arasından 5 asil 5 yedek olmak üzere en az bir,en fazla dört yıl için seçilirler.Genel kurulca böyle bir süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl seçilmiş sayılır  . Görev süresi sona eren üyelerin seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir.

 

MADDE-86(ESKİ ŞEKLİ):Denetçiler,genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.

Denetçiler ortaklar arasından bir yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından olmayabilir.

Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle 3.dereceye kadar(bu derece dahil) akraba olamazlar ve kooperatifte idari görev alamazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı  işlenen suçlardan veya 1163 ve 3476 Sayılı Kanunlara göre mahkum olmamaları şarttır.

Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden dolayı yönetim kurulu ve denetçilikten uzaklaştırılanlar denetçiliğe seçilemezler. 

MADDE-86(YENİ ŞEKLİ): Denetçiler, genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.

      Denetçiler ortaklar arasından en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel Kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilmiş sayılırlar. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından olmayabilir.

      Bu genel kurulda ibra edilmeyen denetçiler gündemde seçim maddesi var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler. Şayet gündemde seçim maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine seçim maddesi konması zorunludur.

     Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle 3. dereceye kadar (bu derece dahil) akraba olamazlar ve kooperatifte idari görev alamazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

      Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, görevi suistimal sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 3476 sayılı Kanunla değişik 1163 sayılı Kanuna göre mahkum olmamaları şarttır.

     Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden dolayı yönetim kurulu ve denetçilikten uzaklaştırılanlar denetçiliğe seçilemezler.

     Söz konusu suçlardan affa uğrasalar  veya memnu haklarının iadesiyle ilgili kanun hükümlerine göre karar alsalar dahi yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

 

MADDE-110( ESKİ ŞEKLİ):Birlik Genel Kurullarında Kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif genel kurulunca ortaklardan en fazla 5 temsilci seçilir.Temsilcilerin görev süresi bir yıldır.Seçilen temsilcilerden birisine birlik genel kurulunda kooperatifi temsilen oy kullanma yetkisi verilir.Diğer temsilcilerden birisine de aynı yetkiyi haiz olmak ve yetkili temsilcisinin birlik genel kuruluna katılmama durumunda kooperatifi temsil yetkisi verilir.Diğer temsilciler sadece müşahit olarak toplantıya katılabilirler.Yetkili temsilcilerde yönetim kurulu şartları aranır.

 

 

MADDE-109 (YENİ ŞEKLİ):Birlik Genel Kurullarında kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif genel kurulunca ortaklar arasından en fazla 5 temsilci seçilir.Temsilci sayısı kooperatifin ortak sayısına göre 50 ortağa kadar 1, 51-100 ortağa kadar 2,101-200 ortağa kadar 3,201-300 ortağa kadar 4,301 ve üzeri ortak için 5 temsilci belirlenir.Temsilcilerin görev süresi en az bir en fazla 4 yıldır.Genel Kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıldır.Seçilen temsilcilerin her birinin birlik genel kurulunda kooperatifi temsilen bir oy  kullanma hakkı vardır.Seçilen temsilciler kadar yedek üye de seçilir.Yetkili temsilcilerin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel kuruluna katılamaması durumunda  ve yönetim kurulunca verilecek oy kullanma izin belgesi karşılığında sırasıyla yedeklere de oy kullanma yetkisi verilir.

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

..........................  ..........................  ..........................  ..........................  ..........................

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ © 2022

Yıldırım Mah. Balakan Sokak No:12/A Tel1: (266) 239 10 81 GSM. (533) 426 06 30 Faks (266) 239 10 21

Geliştirici ©