HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARA %50 HİBELİ DESTEK

12.07.2021 10:03:00

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİNDE SON BAŞVURU 30 TEMMUZ!

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmî Gazete'nin yayımlanan tebliğine göre, yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek. Hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve rehberde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak.

Tebliğde belirtilmiş olan hibe konularında başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımını  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapacaktır.

Başvurular 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

HİBE PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ve BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

Kararda belirtilen yatırım konuları için kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan, gerçek kişiler ve aşağıda detayları verilmiş olan tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

  1. a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,
  2. b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Söz konusu birliklerin/şirketlerin birinci fıkradaki şartları sağlayan ve tüzel kişilikleri adına kurulu işletmelerinin olmaması durumunda birlik/şirket yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin bu şartı sağlaması yeterlidir. Belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Kuruluşların, proje başvurusu, hibe taahhütnamesinin imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yönetim kurulundan son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi yerine getirmedikleri ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız oldukları, gerçek ve tüzel kişilerin başvuru aşamasında kamudan bağımsız olduklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Yatırımcılar Bakanlık kayıt sistemlerine Karar’ın yayımlandığı tarih itibari ile bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi ve çadır alacak olanlar ise göçer hayvancılık yaptıklarına dair güncel belgelerini mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

YATIRIM KONULARINA GÖRE HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER

Hibe programı tüm illerde (81 il) uygulanır. Ancak Genel Müdürlük bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.

DESTEKLEME KONULARI ve HİBE ORANI

 2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe uygulanır.

Yatırım Konuları                                                Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite

artırımı / rehabilitasyonu,                                                       50

ÇADIR ALIMI

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı                                         50

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi,

seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,

hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk,                                   50

 

HİBE KONULARI İÇİN YATIRIMLARA ESAS BİRİM FİYATLAR

Karar’da açıklanmış olan hibe konularına göre 2021 yılında uygulanacak yatırım üst sınırları şöyledir. Söz konusu birim fiyatlar GAP, DAP, DOKAP ve KOP Projeleri kapsamında halen devam eden ahır/ağıl yapımı inşaatları için güncellenecek olup, inşaat yapımına esas hibe hak ediş hesaplamaları için yeni birim fiyatlardan işlem yapılacaktır.

1) İnşaat işleri için ödemeye esas yatırım üst limitinde kullanılmak üzere; bütün ırklar için, büyükbaş anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 8.000 TL/baş ve küçükbaş için ise anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 1.150 TL/baş olarak uygulanacaktır.

ÖRNEK (1)

50 başlık büyükbaş ahır yapımı:

                 50 baş kapasite x 8.000 TL                                  =  400.000 TL yatırım bedeli

                 400.000 TL yatırım bedeli X % 50 hibe oranı      = 200.000 TL Ödenecek hibe miktarı

 

ÖRNEK (2)

300 başlık küçükbaş ağıl yapımı:

                 300 baş kapasite x 1.150 TL                                 =  345.000 TL yatırım bedeli

                 345.000 TL yatırım bedeli X % 50 hibe oranı      = 172.500 TL Ödenecek hibe miktarı

 

2) Kapasite artırımı/rehabilitasyon inşaatı projelerinde ise

Kapasite artımı için yapılan artış miktarı kadar kısım için hak ediş hesaplaması yapılacaktır. Örneğin yatırımcı başvurusunda 10 baş kapasiteli ahırını 40 baş kapasiteye çıkarmak için başvuru yaptığında işletmesini 30 baş kapasite kadar büyütmüş olacağından hak ediş işlemleri yukarıdaki örneklere göre 30 baş üzerinden hesaplanacaktır.

3) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları için hibeye esas üst sınır fiyatları

Çadır alımlarında aşağıdaki m2 alanlarına göre hibeye esas yatırım bedeli üst sınırları ve ödenebilecek hibe miktarları şöyledir:            

                                                          Yatırım Tutarı                   Ödenecek Hibe (% 50)

            300 m2’lik çadır için              :   75.000 TL                           37.500 TL

            450 m2’lik çadır için               :  110.000 TL                          55.000 TL

            600 m2’lik çadır için               :  150.000 TL                          75.000 TL

            750 m2’lik çadır için               :  187.000 TL                          93.500 TL

            900 m2’lik çadır için               :  220.000 TL                        110.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için başvuru yapabileceklerdir. Ancak talep edilen çadır alanı tek parça olarak imalatı veya kurulumu mümkün değilse talep edilen kapasite veya alan miktarını geçmemek kaydıyla en fazla iki parça halinde de satın alımı yapılabilecektir.

4) Makine alet ve ekipman alımlarına ait hibeye esas üst sınır fiyatları ve en fazla alınabilecek miktarları

a-Yem hazırlama makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

                                                                       Yatırım Tutarı             Ödenecek Hibe (% 50)

            4 m3 kapasiteli makineler                   : 50.000 TL                             25.000 TL

            6 m3 kapasiteli makineler                   : 60.000 TL                             30.000 TL

            8 m3 kapasiteli makineler                   : 80.000 TL                             40.000 TL

            10 m3 kapasiteli makineler                 : 100.000 TL                           50.000 TL

            12 m3 kapasiteli makineler                 : 120.000 TL                           60.000 TL

            14 m3 kapasiteli makineler                 : 140.000 TL                           70.000 TL

            16 m3 kapasiteli makineler                 : 180.000 TL                           90.000 TL

            20 m3 kapasiteli makineler                 : 250.000 TL                          125.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet yem hazırlama makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir. Küçük aile işletmesine sahip olan (büyükbaş için en fazla 50 baş, küçükbaş için en fazla 300 baş kapasiteli) yetiştiriciler işletme kapasitelerine uygun olmak kaydıyla en fazla 8 m3 kapasiteye kadar olan makineler için başvuru yapabileceklerdir.

b-Süt soğutma tankı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

                                                                      Yatırım Tutarı                   Ödenecek Hibe (% 50)

            250- 300 litre kapasiteli tanklar         : 15.000 TL                             7.500 TL

            301-500 litre kapasiteli tanklar          : 18.000 TL                             9.000 TL

            501-1000 litre kapasiteli tanklar        : 27.000 TL                             13.500 TL

            1001-2000 litre kapasiteli tanklar      : 38.000 TL                            19.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet süt soğutma tankı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

c-Seyyar süt sağım makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

                                                                   Yatırım Tutarı                   Ödenecek Hibe (% 50)

            2 kovalı süt sağım makinesi               : 3.000 TL                               1.500 TL

            4 kovalı süt sağım makinesi               : 5.000 TL                               2.500 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet seyyar süt sağım makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

ç-Gübre sıyırıcısı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Gübre sıyırıcısı fiyatı yatırım tutarı 40.000 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 20.000 TL) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet gübre sıyırıcısı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

d-Hayvan kaşıma ünitesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Hayvan kaşıma ünitesi fiyatı 3.500 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 1.750 TL/adet) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 2 adet hayvan kaşıma ünitesi alımı için başvuru yapabileceklerdir. 2 adet X 3.500 TL = 7.000 TL yatırım tutarı. Ödenecek hibe miktarı ise : 7.000 TL X % 50 = 3.500 TL olacaktır.

e-Otomatik suluk alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Otomatik sulukların fiyatı 250 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 125 TL/adet) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 10 adet otomatik suluk alımı için başvuru yapabileceklerdir.

YATIRIMA BAŞLAMA ve UYGULANMASI

1) Yatırımcı, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak İl Müdürlüğünce kendisine yapılan tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini karar, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, inşaat yatırımlarında İl Proje Yürütme Birimi tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda verilecek yer tespiti raporuyla uygulamaya başlar.

2) Yatırım yerinde İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılacak inceleme sonrasında düzenlenecek yatırım yeri tespit tutanağında (EK-6); yatırım öncesi yatırım sahasında herhangi bir iş ve/veya işlem, inşaat yapılıp yapılmadığı özellikle belirtilir. Yatırım yeri tespitinde il kadastro müdürlüğü veya Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman (harita mühendisi/teknikeri) Valilik oluru ile görevlendirilip, ilgili eleman ile birlikte tespit yapılıp, tutanak imza altına alınacaktır.

3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak denetimlere ilişkin olarak EK-7’de belirtilmiş olan ara rapor tutanağı düzenlenir.

4) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların karar, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İl Proje Yürütme Birimi sorumludur.

5) İnşaat projelerinde yatırımın uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda İl Proje Yürütme Birimi raporu doğrultusunda İl Müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve 10 gün içinde İl Proje Yürütme Birimi tarafından tespit edilen projeye aykırı uygulamaların düzeltilmemesi halinde proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.

6) Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İl Proje Yürütme Biriminin raporu doğrultusunda öncelikle İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiği hallerde ise Bakanlık karar verir.

7) Proje inşaat işlerinin her aşamasında tesislerin fotoğrafları çekilecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN;

REHBER: https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Projeler/2021%20YILI/B%C3%9CY%C3%9CKBA%C5%9E%20VE%20K%C3%9C%C3%87%C3%9CKBA%C5%9E%20HAY.%20YAT.DES.UYGULAMA%20REHBER%C4%B0%20(1.7.2021).doc

Okunma Sayısı: 1506

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ © 2022

Yıldırım Mah. Balakan Sokak No:12/A Tel1: (266) 239 10 81 GSM. (533) 426 06 30 Faks (266) 239 10 21

Geliştirici ©