Birlik İç Yönetmeliği

S.S. BALIKESİR HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ

BİRLİK İÇ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ: Birliğin ortak kooperatiflere ve onların ortağı çiftçilere günün şartlarına göre değişen sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerinde Kooperatif ilkeleri çerçevesinde yardımcı olmak, kooperatifçiliğin gelişmesine imkân sağlamak amacıyla yönetim kurulu, denetim kurulu ve personelin ortak hedefler doğrultusunda iş disiplininden kopmadan çalışmasını sağlamak.

KAPSAM: Bu yönetmelik yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve yayımlanır, birliğin tüm personelini görev, yetki ve sorumluluk esaslarını kapsar.

DAYANAK: Bu yönetmelik birlik anasözleşmesinin 51,54. ve 55. maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Genel Kurul: Birliğe ortak kooperatiflerin üst birlik temsilcilerinden oluşan birliğin en yetkili karar organı.

Yönetim Kurulu: Birliğin seçimli genel kurulunda seçilerek ticaret sicilinde tasdik edilerek göreve başlayan asil yönetim kurulu üyeleri.

Birlik: S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği.

Merkez Birliği: S.S. Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği.

Birlik Başkanı: Birlik yönetim kurulu tarafından seçilen Ticaret Sicilde tasdik ettirilen birliği temsile yetkili yönetim kurulu başkanı

Denetim kurulu: Birlik seçimli genel kurulunda seçilen denetleme kurulu asil üyeleri

Birlik Müdürü: Yönetim kurulu tarafından atanan kadro cetvelinin 1. Derecesinde yer alan personeli

Müdür yardımcısı: Yönetim kurulu tarafından atanan ve birlik kadro cetvelinin 2. Derecesinde yer alan personeli

Sorumlu memur Birim Şefi: Yönetim kurulu tarafından atanan ve birlik kadro cetvelinin 3. Derecesinde yer alan personeli (21.09.2021 tarihli ve 14 sayılı yönetim kurulu kararıyla ve 29.09.2021 tarihli 5 sayılı iç talimat ile değişmiştir)

Danışman: Dışardan belirli bir süreli ve belirli bir ücret karşılığı veya proje ortağı paydaşlar tarafından atanan teknik personeli

Personel: Birlik bünyesinde belirli veya belirsiz iş sözleşmesi imzalamış, birlik işlerinin yürütülmesinde görevlendirilmiş birlik kadro cetvelinin 4.,5. ve 6. Derecelerinde yer alan çalışanları

Stajyer: Birlik yönetim kurulu kararı ile Lise veya Üniversite öğrencilerinden okul tarafından zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden birlik bünyesinde staj yapmasına izin verilen ücreti Devlet tarafından desteklenen öğrenci

Amir: Personelin çalıştığı kadro derecesinin bir üst derecesinde çalışan personel

Hizmetli: Birliğin yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında vazifeli evrak kayıtçısı, odacı, bekçi, şoför gibi görevlerde çalışan personeli,

 

Mücbir sebep: Doğal afet, yangın, olumsuz hava şartları, hastalık, doğum, askerlik, kısmi ya da tam seferberlik, olağanüstü hal gibi nedenleri,

anlatır.

 

GENEL ESASLAR

A- Disiplin konuları

 1. Yönetim Kurulu birliği temsile yetkili icra organıdır. Personel yönetim kuruluna karşı saygı ve disiplin içinde davranış göstermelidir. Merkez birliği başkan ve yönetim kurulu üyeleri birliğimizin üst kuruluşu temsilcileri olup aynı saygı ve disiplinin gösterilmesi gerekir. Birlik başkanı birliğin en yetkili merciidir. Birlik yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerine birliğin iş kollarından ve bölümlerinden bir ya da birkaçı bağlanabilir. Personel iş koluna atanan yönetim kurulu üyesine karşı birinci derece sorumludur.
 2. Birlik personeli, sıfatına gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır.  İş esnasında birliğin menfaatlerini en üst düzeyde tutmalı ve mesai arkadaşları ile sevgi, saygı ve hoşgörü içinde çalışmalıdır; görevlerin ifasında birbirlerine yardımcı olması; hizmetlerin işbirliği içinde yürütülmesine özen göstermesi, yurt içinde ve yurt dışında Birliğin itibarını zedeleyecek eylem ve davranışlardan kaçınması esastır. Birlik personeli görevlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve genelgelerle belirlenen esaslara ve amirleri tarafından verilen emirlere uygun olarak, tarafsızlık ilkesi içinde iyi ve en doğru bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
 3. Birliğin ortak kooperatif temsilcilerine karşı en hassas davranış biçimini benimsemelidir. Onur kırıcı, itici ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda kesinlikle bulunmamalıdır. İkili münasebetlerde oluşacak aksamalar ve sorunlar derhal amirine aktarılacaktır.
 4. Personel kendisine teslim edilen araç, eşya, demirbaş ve zimmetleri en tasarruflu ve temiz şekilde kullanmalı, birliği zarara sokacak fiil ve işlemlerden titizlikle sakınmalıdır. Oluşacak zarar veya kayıplarda amirine rapor etmekle yükümlüdür. Her personele kullandığı araç, gereç ve demirbaşlar zimmet belgesi ile zimmet edilir.
 5. Personel işi ile ilgili birliğin açtığı eğitimlere katılmak zorundadır. Mücbir sebep dışında il içinde ve dışında verilen eğitimlere katılmaktan imtina eden personele disiplin cezası verilir.
 6. Birliğin ticaret faaliyetlerinde yapılacak işler belge karşılığı yapılır. Yönetim kurulu tarafından ayrıca bir talimat verilmediği takdirde birlik bünyesinde yapılan alım ve satımlar daima resmi belgelere dayandırılmalıdır. Kasa tutan personel mesai bitiminde kasasını ana kasa tutmakla görevlendirilmiş sorumlu personele tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Kasa açıklarında tutanak düzenlenir ve amirine imzalatmasının ardından Yönetim Kurulu başkanına bildirilir.
 1. Birliğin iş ve işlemleri standart form ve matbu evraklar üzerinde yapılır. Birlik kalite yönetiminden sorumlu personel tarafından hazırlanan ve gerektiğinde revize edilen matbu form ve belgeler dışında yazışma yapılmamalıdır.
 2. Herhangi bir sebeple işe gelemeyecek olan personel ilk amirine durumu sebebiyle birlikte bildirmelidir.
 3. İşe gelmemeyi veya geç gelmeyi alışkanlık haline getiren personele disiplin cezası uygulanır. Bir ay içinde 3 defa mazeretsiz geç gelen veya hiç gelmeyen ya da mazerete dayalı olsa bile bir ay içinde 5 defa izin talep eden personel sözlü uyarıya rağmen tekrarlanması durumunda disiplin cezasına çarptırılır ve durum personelin siciline işlenir. Personelin göreve geç geldiği süreler ve günlük saat izinleri her ay toplanır ve (8) saati bir tam gün hesabıyla yıllık izinden düşülür.
 1. Birliğe ait işyerlerinde ast üst ilişkisine her personel itina göstermelidir. Üst kadroda çalışan personelin, yönetim kurulunun ve müdürlerin gerekli saygıyı görmeleri verdikleri işlerin astlar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Kendisine verilen iş veya talimatlara karşı gelen personele itaatsizlik cezası verilir. İtaatsizliği alışkanlık haline getirmiş personelin iş akdi fesih edilir. Yine kendisine verilen işi yavaşlattığı gözlenen personele birincide uyarı ikincide ise maddi veya izin cezaları verilir, alışkanlık haline getirmiş personelin iş akdi fesih edilir.
 2. Başkan tarafından personele verilecek özel görevler o görevi yerine getirme esnasında onu diğerlerinden farklı kılar. Bu özel görevi yerine getirmek amacıyla diğer personellerin kadro ve derecesine bakılmaksızın özel görevli personele talep ettiği bilgi, belge ve açıklamaları vermek, yardımcı olmak zorundadır.
 3. Birlik aracı ile görev yapan veya seyahat eden personelin kuralları ihlal etmesi ve sürücü hatası sonucu araç plakasına veya birliğe gelecek olan her türlü para cezaları ilk düzenlenecek bordrosundan kesinti yapılır. Birlik hakkında açılacak davalardan doğacak cezalar personele rücu ettirilir.

 

B- Ücret, Mesai saatleri ve izinler

 1. Birlikte çalışan personel 4857 sayılı iş kanununa tabidir ve Genel Kurulca belirlenmiş kadro cetveline göre çalışır ve ücret bağlanır. Taban ücret asgari ücret olup kadro derecesine işinin türevine ve performansına göre asgari ücret üzeri prim ödenir.
 2. Birlikte çalıştığı her 5 yıl ve katlarında son maaşına ilave olarak kıdem zammı mahiyetinde % 5 zam yapılır.
 3. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim tarihleri resmi tatil günü olup bu günlerde çalışan personele fazla mesai veya bir yıl içinde kullanmak üzere idari izin verilmesine birlik başkanı tarafından karar verir. Ramazan Bayramı tatili 3 gün, Kurban bayramı tatili 4 gün olarak uygulanır. Dini bayramların resmi bayram veya hafta tatili ile çakışması izni uzatmaz.
 4. a. Birliğin normal mesai saatleri pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 08:30 – 18:30 dur. Her mesai gününde 1 saat yemek vb. için ihtiyaç tatili verilir ancak bu saatler birliğin sorumlu personeli tarafından hizmet aksamasını engellemek için münavebeli olarak kullanılır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Cumartesi günü çalışma olmaz, Pazar ise hafta tatilidir. Yıllık izinlerde cumartesi hafta tatilinden sayılmaz. Cumartesi yapılan çalışmalar fazla mesaiden sayılır, Pazar günü yapılan çalışmalar ise hafta tatili çalışmasından sayılır. Birlik yönetimi gerektiğinde hafta tatili gününü değiştirebilir. Personel çalışma saatlerine uymak zorundadır. İşe giriş, çıkışlarda (Öğle tatili dâhil) mesai takip cetveline imza atmak zorundadır.
 1. Birlik merkezi dışında kalan iş sahalarında mesai saatleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 1. Fazla mesai veya tatil mesaisi zorunlu olan hallerde sorumlu memur veya müdür tarafından birlik başkanının onayı alınır. Onay verilmeden veya ilan edilmeden yapılan fazla çalışmalara ücret ödenmez.
 2. Personelin göreve geç başladığı her saat için günlük yevmiyesinden geç kaldığı saate tekâmül eden oranda ücretsiz izin uygulanır. Mazeretsiz göreve gelinmeyen günler içinde ücretsiz izin uygulanır. Saatlik ücretsiz izinler yarım saatlik dilimler halinde kullanılır, yarım saat üzeri bir saate tamamlanır.
 3. Birlik hizmetlerinde bir yılını doldurmuş personele müteakip bir yıl içinde art arda kullanmamak şartıyla toplamda 3 gün ücretli izin verilir. Birinci derece yakınlarının (eş, çocuk, kardeş, anne, baba, eşinin anne baba ve kardeşleri) ölümlerinde 3 gün ücretli mazeret izni verilir. Eşi doğum yapan personele yine 3 gün mazeret izni verilir. Evlenen personele düğün yada nikah törenine müteakip 3 gün evlenme izni verilir (15.07.2022 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden evlilik izni eklenmiştir.) Bu izinler gelecek yıla devir etmez. Hafta tatili, resmi ve dini tatil günlerine rast gelen doğum ve ölümlerde izin hakkı doğmaz.
 4. Kendisine verilen özel görev ve projelerde üstün başarı gösteren, birliğin imajına veya maddi yapısına katkı sunan personele birlik yönetim kurulu kararı ile bir yıl içinde bir defada kullanılmak üzere mükâfat izni veya tatili verilir.
 5. Özel görevlendirme ile veya yönetim kurulu ile birlikte il dışına çıkan personelin ulaşım ve konaklama gideri birlik tarafından ödenir. Birlik aracı ile seyahat edildiğinde ayrıca yol ücreti ödenmez. İl dışında geçireceği her gün için brüt günlük kazancının ½ si oranında harcırah ödenir.
 6. Birlik yönetim kurulu yapılan işin niteliğine göre hedefler koyar ve bu hedefleri tutturan personele özel prim tanımlar.
 7. Sahada hizmet veren personele saha hizmeti verdiği gün başına her yıl ocak ayında yönetim kurulu tarafından belirlenecek yemek bedeli ödenir.
 8. Birlik hizmetinde bir yılını doldurmuş personel kıdemine göre yıllık izin hakkına sahip olur. Yıllık izin kullanma isteği bir hafta önceden amiri tarafından birlik başkanına iletilir. Onaya istinaden yıllık izin bir ya da birden fazla dilimler halinde kullanılabilir. Birliğin yoğun iş programına rastlayan dönemlerde yıllık izin kullanımı kısıtlanabilir veya birlik başkanı tarafından yıllık izin kullanma programı yapılabilir. Yıllık izinleri bakaya bırakılmaz.
 9. Birlik maaş tahakkukları her ayın 1 ile 30 veya 31 i arasında yapılır, maaşlar her ayın 3. İş gününde ödenir. Dini bayramlar öncesinde birlik başkanı onayı ile avans mahiyetinde erken ödeme yapılır.
 10. Personelin önceden dilekçe ile talep etmesi halinde birlik başkanının oluru ile 15. İş gününü tamamlamış olmak şartı ile normal kazancının ½ si oranında maaş avansı verilir.

C- Performans yönetimi

 1. Her birlik personelinin performansı izlenir ve rapor tutulur. Görevi sırasında yapmış olduğu çalışmalarda gösterdiği başarı ya da başarısızlıklar performans izleme çizelgesine kaydedilir. Tüm olumsuz tutum ve davranışlar, çalışma arkadaşları ile geçimsizlik, işi zamanında bitirememe, işi tarif edildiğinden veya birlik standartlarından eksik yapma, yavaşlatma, kooperatif temsilcileri ile iletişimdeki sıkıntıları gibi konular performansına eksi olarak kaydedilir. Performansını arttırıcı eğitim, uyarı, talep gibi çalışmalara sonuç alınamadığı takdirde verilecek cezalara müteakip iş akdi, fesih edilir.
 2. Görevi esnasında verilen işi zamanından önce ve standartların üstünde yapan, fark yaratan, muhataplarda memnuniyet oluşturan, birlik başkanı ve yönetim kurulunun dikkatini çeken, birliğe maddi kazanç veya prestij kazandıran, birliğin menfaatlerine ve kooperatifçilik ilkelerine katkı sağlayan personele yönetim kurulu kararı ile yüksek performans mükafatı verilir. 

D- Kadrolar

 1. Birlik personeline birlik genel kurulunda kabul edilen kadro cetveline göre görev verilir. Kadrolar arasında terfi veya düşürme maksadıyla birlik yönetim kurulu değişiklik yapar ve personele tebliğ eder. Kadro geçişlerini kabul etmeyen personel işi bırakmış sayılır ve ilişiği kesilir. Personelin talebi üzerine yatay veya aşağı geçişler yönetim kurulu kararıyla yapılır. Yönetim kurulu üst kadroya geçişlerde aday personelin performans değerlendirmesini göz önünde tutar. Terfilerde sınav metodu uygulanır. Ancak yönetim kurulu yeterli nitelikte aday personel bulamadığında kurum dışından üst kadroya personel alımı yapar.
 2. Birlik kadro dereceleri ve kadrolara göre verilen görevler ile kadro karşılığı ücretler birlik kadro cetvelinde mevcut olup bu yönetmeliğin eki mahiyetindedir.
 3. Birlik başkanı görevlendirme yapmak suretiyle personelleri insan kaynakları, kalite yöneticisi, basın ve halkla ilişkiler, proje hazırlama, İSG, danışmanlık, iç ve dış denetim gibi görevlere belirli veya belirsiz süreliğine atayabilir. Bu atamalar ilgili personelle birlikte tüm personele tebliğ edilir.
 4. Yeni işe alınmalarda birliğe yapılan özgeçmişini açıklayan müracaatlarda açılan kadronun niteliklerini taşıyan adaylar görüşmeye davet edilir. İlk görüşme birlik müdürleri veya sorumlu memuru ve İK görevlisi tarafından yapılır. Bu görüşmede birlik müdürleri, sorumlu memur ve İK görevlisi tarafından hazırlanan ilk mülakat formu doldurulur. Formları dolduran her görevli forma kanaat notunu yazar. Doldurulan formlar birlik başkanı tarafından incelenerek ilk 3 aday ikinci mülakata davet edilir. İkinci mülakat birlik başkanı ve en az bir yönetim kurulu üyesi huzurunda yapılır. İşe alınmasına karar verilen aday İK sorumlusu tarafından gerekli evraklar hazırlanarak göreve başlatılır. İlk bir ay deneme süresi olarak belirlenir ve ücreti 3. dereceden daha düşük kadrolar için asgari ücretten ödenir. Mülakatta yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilen personelin işine son verilir.
 5. a. Birlikte çalışan her personelin özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında tutulması gereken standart evraklar dışında personel ile yapılan yazışmalar, ihtar ve uyarılar, ceza ve mükâfatlar ile ilgili tüm belgeler eksiksiz tutulur. Özlük dosyalarına İK görevlisi ve müdürler dışında diğer personelin bakması yasaktır.
 1. Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler;

b.1) İşe başvuru formu

b.2) Nüfus cüzdanı fotokopisi varsa pasaport fotokopisi

b.3) İkametgâh belgesi

b.4) Güncel sabıka kaydı

b.5) Diploma fotokopisi

b.6) Sağlık raporu

b.7) İşe girmeden önce ve sonra aldığı eğitim kurs sertifikaları

b.8) Hizmet sözleşmesi

b.9) İmzalı işyeri iç Yönetmeliği

b.10) Sigortalı işe giriş bildirgesi

b.11) Yıllık izin belgeleri

b.12) Personelle ilgili her türlü bildirimler ve duyurular

b.13) Görevlendirmeler

b.14) Birlik sicil kaydı ve performans raporu

b.15) Zimmet belgeleri

b.16) Personelden istenecek diğer belgeler

 1. Stajyer olarak birlik işlerinde çalışan öğrenciler, disiplin, kıyafet, davranış açısından personel ile aynı kurallara tabidir. Stajyer kendisine verilen işlerin dışında başka bir iş yapamaz. İlk sorumlu amirinin gözetiminde stajını yapar. İhtilaflı durumlarda okulu tarafından hazırlanan staj sözleşmesi maddelerine tabi tutulur.

 

E- Eğitimler

 1. Birlik bünyesinde çalışan her personel belirli aralıklarla hizmet içi eğitime tabi tutulur.
 2. Yeni işe başlayan personele ilk 3 ay içinde temel eğitim programı uygulanır. Birlik kalite yönetimi sorumlusu tarafından birliğin eğitim programları hazırlanır ve sürekli güncellenir. 
 3. Yapılan hizmet içi çalışmaları, değerlendirmeye tabi tutulur ve yeniden düzenlenecek eğitim faaliyetleri, bu değerlendirmelerin ışığı altında yapılır. 
 4. Eğitimler Birliğin amaçları ve gerçekleştirmekle yükümlü bulunduğu görevleri, plân, program ve ihtiyaçları hedefler.
 5. Eğitime süreklilik kazandırılması ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve Birlik personelinin kariyerlerinin geliştirilmesi hedeflenir.
 6. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Birliğin iştigal sahasına giren konularda eğitim yapan, eğitim kurumları ile işbirliği yapılır.
 7. Hizmet içi eğitim, Birlik personeline, görevlerinin gerektirdiği bilgi, teknik ve becerileri, iş başında ve iş içinde pratik ve teorik kazandırmak üzere uygulamalı olarak da verilebilir. Eğitimler kalite yönetim sorumlusu tarafından hazırlanan yıllık programa bağlı olarak yapılır. Gereği halinde program dışı eğitimde yapılır. Eğiticiler birlik başkanı tarafından belirlenir.
 8. Birliğin standart eğitim konuları;
 1. Temel eğitim

İşe yeni başlayan personele birlik faaliyetleri, kooperatifçilik temel kavramları bu alanda yapılan genel işleri içerir.

 1. Hazırlayıcı eğitim

Temel eğitimi tamamlayan personele mevzuat, ilke ve esaslara dayalı çalışmalar ile günlük işlerin kolaylaştırılmasına imkân verecek konuları içerir.

 1. Bilgi tazeleme ve verimliliği artırma eğitimi

Personele mesleki bilgilerinin genel hatları ile hatırlatılmasını, bu bilgilerden daha geniş ölçüde ve oranda faydalanmasını, özelliklerini keşfetme, geçmiş eğitimlerin etki analizinin yapılmasını içerir.

 1. İntibak eğitimi

Yeni mevzuata geçiş ve uyum, yeni çıkan mevzuatın değerlendirilmesi, sektörde yaşanan değişimlerin ve yeniliklerin takip ve değerlendirilmesini içerir.

 1. Terfi eğitimleri

Birlik içinde boşalacak üst kadrolara liyakat esasına dayalı kurum içi terfi yapılacağından yükselmeye aday personele verilecek üstün bilgi, beceri ve teknik yeterlilikleri ortaya çıkaracak konuları içerir.

 1. Paydaş eğitimleri.

Birliğimiz ortağı kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarına, personellerine ve ortaklarına ayrıca proje paydaşı olunan kurumlar ile yapılan eğitimleri içerir.

 

F- Kıyafet ve davranış

 1. Birlikte görevli, sorumlu memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Birlik personeli birliği temsil noktasında sorumluluk sahibidir.
 2. Erkek personel işe gelirken günlük sakal tıraşını olmalıdır. Saçları temiz ve bakımlı abartısız jöle kullanılmış, eğer sakal, bıyık bırakılmış ise makul uzunlukta ve çevresi toplu olmalıdır. Elbiseleri klasik tarzda ve ütülü, ayakkabıları boyalı olmalıdır.
 1. Kadın personel elbise, etek veya pantolon ütülü, sade ve şık giyimli, ayakkabılar boyalı ve temiz olmalı, abartılı makyaj, abartılı açık giysi, aşırı kısa elbiseler giymemelidir.
 2. Personel ziynet eşyası takamaz. Ancak evlilik ve nişan yüzüğü dışında dikkat çekmeyecek ölçülerde yüzük, kolye, küpe, bilezik ve bileklik takabilir. Ağız ve buruna hızma, piercing takılması ve görünür dövme yasaktır.
 3. Özel iş kıyafeti verilen personel mesai saati içinde mutlaka bu kıyafeti giyecektir ve bu kıyafetlerin temizliğinden sorumludur.
 4. Rozet kullanan personel sadece mezun olduğu okulun, birliğin ya da hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetlerden takabilir.
 5. Tüm personel iş başında toplum örf ve adetlerine, geleneksel görgü kurallarına uygun davranış sergilemelidir. Aşırıya kaçan kahkaha, yüksek sesle konuşma, müzik dinleme, sözlü veya fiziki şakalaşma kesinlikle yasaktır. İş yerinde diğer personelin konsantrasyonunu bozacak tüm davranışlardan kaçınılmalıdır.
 6. Tuvaleti kullanan personel temiz bırakacaktır. Sifonu çekmeden çıkmayacak, kullandığı havlu ve tuvalet kâğıtlarını çöp kovasına atacaktır. Bu konuda yapılan sözlü uyarılara riayet edecektir.
 7. İş yerine birlik başkanı ve yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri geldiğinde personel saygı işaret eden bir davranışla selamlamalıdır.
 8. Birliğe iş veya ziyaret için gelen kooperatif başkanlarının karşılanmasında da saygı ve zarafet kuralları dikkate alınmalıdır.
 9. Birlik başkanı veya yönetim kurulu üyesi ile görüşmek isteyen kooperatif başkanlarının bu talebi makam katında görevli personele veya doğrudan ilgili kişiye telefonla iletilecektir.
 10. Birlik başkanı veya yönetim kurulu üyesi ile görüşmek isteyen yabancı misafirler için ad, soyad, nereden geldiği ve görüşmek istediği konu bilgileri alındıktan sonra makam katına bilgi verilecektir. Bu bilgiler ziyaretçi formu adıyla standart bir listede sürekli tutulacaktır. Telefon ile görüşme talebi bulunanlar içinde aynı işlem uygulanacaktır.
 11. Yönetim kurulu toplantılarında oda kapısına A4 boyutunda kâğıda toplantı vardır ikazı asılacaktır. Odaya izinsiz girilmesi engellenecektir.
 12. Her personel kendi çalışma masasının temizliğinden sorumludur. Mesai bitiminde masa toplanmış ve temiz bırakılmalıdır. Çöpler çöp kovasına atılmalıdır.
 13. Birlik işlerinde gizlilik ilkesine uyulması esastır. Bilgisayarlardan veya klasörlerden birlik dışına, medyaya veya her türlü üçüncü şahıs ve kurumlara birliği ve yönetim kurulunu zora sokacak belge, bilgi ve görüntü aktarma, ekran resmi atma yasak olup tespiti halinde iş kanunu gereği yasal işlem başlatılacağı gibi, iş akdine son verilecektir.
 14. Personel masasında kooperatiflerin cari hesaplar, alacak verecek yazışmaları, çek ve senetler veya kurum yazışmaları gibi gizlilik derecesine sahip evrakları görünür durumda bulunduramaz. Ziyaretçilerinin ya da iş için gelen üçüncü şahısların kolayca görüp okuyabileceği yerde evrak bekletilmesi yasaktır. Kooperatiflerin maddi konuları ile ilgili yapılan görüşmeler üçüncü şahısların duymayacağı düzeyde düşük sesle yapılmalıdır.
 15. Birliğimizden herhangi bir bilgi ya da belge talep edildiğinde birlik başkanı onayı ile ilgili kurum veya kişilere verilebilir. Personele bu konuda gelen talepler birlik başkanına iletilmeden cevaplandırılmayacaktır.
 16. Birlik personeli iş verimliliğini düşürecek, konsantrasyonunu bozacak davranışlardan uzak durmalıdır. Kendini uzun süre meşgul eden misafir, telefon ile uzun görüşmeler, sosyal ağları sık sık kullanma, sıkça sigara molası gibi konularda azami dikkat göstermelidir.
 17. Birlik personeli birlik yararına gördüğü tüm aksaklık ve olumsuzlukları birlik başkanı veya yönetim kuruluna yazılı veya sözlü ihbar edebilir. Bu ihbarlar işin mahiyetine göre gizli tutulur.
 18. Tüm personel kendisine verilen görev ve talimatlara, yasalara ve bu yönetmelikte yer alan maddelere uymak zorundadır.
 19. Personelin ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışmak, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olmak, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmama, öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği, sık sık hastalanmak, çalışamaz duruma getirmemekle beraber işini gerektirdiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yeterliliğinin azlığı, birliğe zarar verme veya tedirginliğini yaratmak, İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma, arkadaşlarından ve birlikle iş yapan kişilerden borç para isteme veya kefil yapma onlardan ayni menfaat temin etmek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini yazılı uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, İşyerinde iş akışını ve ortamını negatif etkileyecek biçimde çalışmak, sık sık işe geç gelmek, işini aksatarak zaman geçirmek, birliğin iş kapasitesinin azalması ve gelirlerinin düşmesi, Ülkede yaşanan ekonomik kriz, yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması nedeniyle ihtiyaç kalmaması ve benzer sebeplere dayanılarak, yazılı bildirim yapmak ve gerekli durumlarda savunmasını almak şartı ile iş akdine son verebilir.
 20. Herhangi bir nedenle doktor tarafından rapor verilen personel rapor evrakını en geç 2 gün içinde birliğe ulaştırmalıdır. Ancak sağlık sorunu olmadan rapor alan personel tespiti halinde cezalandırılır.
 21. İSG kuralları gereği iş başında dikkatsiz davranan personel ikaz edilir, kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren personelin iş akdine son verilir.

G- Disiplin Cezasının tanımı:

Birlik hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yerine getirmeyen; uygulaması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan veya genel ahlak kurallarına aykırı fiil ve hareketlerde bulunan veya üst ve amirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunan personel hakkında, bu yönetmelikteki usul ve esaslar içinde ve hizmetin niteliği ile durumun ağırlık derecesine göre, uygulanan cezalara “Disiplin Cezaları” denir.

Disiplin kurulu yönetim kurulu üyelerinden başkanla birlikte en az herhangi 3 üyenin katılımı ile toplanır. Kararlarda oy çokluğu aranır. Kendisiyle ilgili olmayan konularda birlik müdürü disiplin kuruluna üye olarak katılır. Oyların eşitliğinde başkanın oyunu kullandığı karar kabul edilir.

 

 1. Gerek bu yönetmelikte gerekse iş kanununda belirtilen sorumlulukları yerine getirmeyen personele yönetim kurulu kararı ile ceza verilir. Bu cezalar eylemin ölçeğine ve etkisine göre aşağıda belirtilmiştir.

 

I- Disiplin Cezaları:

Birlik personeline verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller şunlardır.

 1. Uyarma:

İlgiliye görevinde daha dikkatli davranması, daha itinalı hareket etmesi gerektiğini yazı ile bildirmektir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

 1. Göreve karşı kayıtsızlık ve görevinde düzensizlik göstermek.
 2. Görevine özürsüz olarak bir ay içinde 3 defa geç gelmek, mesai saatlerinde yine özürsüz olarak görevi başında bulunmamak veya ayrılmak, işe bağlılık göstermemek,
 3. İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine onur kırıcı ve saygısız davranmak, bunlarla iyi ilişkiler kurmamak, iş sahipleri ve arkadaşları arasında ayrım yapmak,
 4. Görevi ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,
 5. Kanun, tüzük, ana sözleşme, yönetmelik, karar ve emirlerde açık olarak gösterilen konularda işi uzatacak ve israfa sebep olacak şekilde yazışma ve görüşmelerde bulunmak, özürsüz olarak işlerini günü gününe yapmamak, amirlerinin talimatlarını yerine getirmemek,
 6. Hiyerarşik düzene riayetsizlik etmek,
 7. Bir işleme ait evrakı kastı olmaksızın kaybetmek,
 8. Birlik demirbaş eşyaları ile taşıma vasıtalarını amirlerinden izin almaksızın özel işlerinde kullanmak,
 9. Birlikçe belirlenen genel tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
 10. Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak veya iş yeri ortamına uymayacak tarzda giyinmek,
 11. Birlikte çalışılması gereken hallerde, çalışmalara katılmayarak veya katıldığı halde işbirliğini bozarak veya işi aksatarak görevin işbirliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
 12. Gerçeğe aykırı özlük sicil bilgisi ve belge vermek,
 13. Yetkisini aşan hususların çözümünü sağlamak üzere amirlerini bilgilendirmemek,
 14. Uyarma cezasını gerektiren diğer fiil ve haller,

 

Uyarma cezası ilgilinin savunması alınarak sicil amirlerince verilir. Ve tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder,

 

 1. Kınama:

İlgiliye görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

 1. Uyarma cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak,
 2. Görev başında amirlerine saygısızlık etmek,
 3. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilmesi gereken görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere vermemek,
 4. İş arkadaşlarına ve amirlerine karşı suçlamalarda bulunmak ve bu suçlamaları belgeleyememek,
 5. İş yerinde çalışma disiplininin bozulmasına neden olacak şekilde kışkırtmalarda bulunmak,
 6. Yetkili kılınmadığı halde Birlik, Bölge Birliği, kooperatif ve iştiraklerin faaliyetleri hakkında basına, Sosyal Medyada, ajanslara bilgi ve demeç vermek,
 7. Görevin yerine getirilmesinde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak,
 8. Amirlerine ve iş arkadaşlarına iftira ve tehditlerde bulunmak,
 9. Birliğin maddi ve manevi menfaatlerini gözetmemek,
 10. Hangi nedenle olursa olsun, iş yerinde kavgaya sebebiyet vermek,
 11. Sorumluluğuna tevdi edilen görevleri gerektiği gibi yapmamak,
 12. Birlik demirbaş eşyası ile taşıma vasıtalarının, ihmal ve kusuru sonucunda çalınmasına ve hasara uğramasına sebebiyet vermek,
 13. Mahiyetindeki personeli zorunluluklar dışında özel işlerinde kullanmak,
 14. Mevzuata uygun olarak verilen talimatlara itiraz etmek,
 15. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı özlük sicil bilgisi veya belge vermek,
 16. Birlikte çalıştığı personelin suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında üst makamlara bildirmekten kaçınmak,
 17. Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak,
 18. İmza yetkisini, yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde kullanmamak,
 19. Kınama cezasını gerektiren diğer fiil ve haller,

Kınama cezası Disiplin Kurulu Kararı ile verilir.

 1. İşten çıkarma:

İlgiliyi bir daha Birlikte herhangi bir göreve atanmamak üzere işten çıkarmaktır. İş Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla işten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

 1. Geçici olarak görevden çıkarma cezası verildiği halde bu cezayı gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak,
 2. Personel yönetmeliğinin 9. maddesinin a, b ve c fıkraları ile personelde aranan genel şartlardan herhangi birini kaybetmiş olmak,
 3. Her ne şekilde olursa olsun Türk Ceza Kanunun da tanımlanan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işlemek,
 4. Birliğe ait defter, dosya, evrak ve kayıtları kasten yok etmek, bunlar üzerinde değişiklikler yapmak ve yaptırmak,
 5. Personel yönetmeliğinin ilgili maddesinde ifade bulan tarafsızlık ve Devlete bağlılık ilkelerine aykırı davranış içinde olduğu sabit bulunmak,
 6. Birliği, Birlikle ilişkisi olan kişi ve kuruluşları kandıracak mahiyette hile ve düzmeceler yaparak hataya düşürüp onları yanıltmak ve zararlarına neden olmak suretiyle haksız çıkar sağlamak,
 7. Amirlerine veya yanında çalışanlara fiili tecavüzde bulunmak,
 8. Görev ve yetkilerini her ne sebep ve surette olursa olsun kötüye kullanarak kendisi veya başkası yararına Birliği zarara sokmak,
 9. Bu yönetmeliğin 10-27-56 ve 62. Maddelerini ihlal etmek,
 10. İşten çıkarma cezasını gerektiren diğer fiil ve haller, İşten çıkarma cezaları Disiplin Kurulu kararı ile verilir. İşten çıkarılan personelin hizmet akitleri tazminatsız olarak feshedilir

 

J- Görev tanımları

 1. Birlik Müdürü: Birlik anasözleşmesinin 68. ve 70. Maddelerinde görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 2. Birlik Müdür yardımcısı: Birlik işlerinin yapılmasında birlik müdürünün yardımcı personelidir. Birlik müdürünün devir edeceği görev ve yetkilerini kullanır.
 3. Sorumlu memur Birim Şefi: Birliğin 3. Derece kadro cetvelinde yazılı işlerden birinci derece sorumludur. Birlik müdür ve müdür yardımcısı olmadığı zamanlarda günlük işleri yanı sıra birlik müdür ve müdür yardımcısının tüm yetki ve sorumluluklarını devir alan personeldir. (21.09.2021 tarihli ve 14 sayılı yönetim kurulu kararıyla ve 29.09.2021 tarihli 5 sayılı iç talimat ile değişmiştir)
 4. Birliğin genel kurulu tarafından onaylanmış personel kadro ve görev tanımları cetvelinde belirtilen kadrolarda çalışan personeller kadrolarına tanımlanan görevleri yapmakla yükümlüdür.
 5. Yönetim kurulu personel iş sözleşmesine personelin yapacağı işin niteliğine göre özel hükümler koyabilir.

 

K- Süre ve yürürlülük

 1. Bu yönetmelik yönetim kurulu tarafından kabul edilip 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer, yönetmelik süresiz olup gereği halinde yönetim kurulu tarafından madde ilavesi veya değişiklik yapılır. Değişiklikler yazılı olarak tüm personele tebliğ edilir.
 2. Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, birlik anasözleşmesi, 1163 sayılı kooperatifler kanunu, 4857 sayılı İş kanunu ve iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

 

 

Recep UZUNOĞLU   Şenol UZAN   Hüseyin ÖZCAN     Hüseyin KUZGUN           Faruk ÖZEN

           Üye                        Üye                Muh. Üye                  Başk. Yard.                Başkan

 

 

Yönetim Kurulu Kararı, tarihi ve numarası;

 

 

 

 

 

 

 

;